soufi-inayat-khan.org

Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan


La Croyance


 

 

Aphorismes
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
La croyance en Dieu est naturelle
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

L'Objectif de la Vie
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

De la Limitation à la Perfection
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
L'homme graine de Dieu
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan