soufi-inayat-khan.org

Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan


La forme


Aphorismes
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

Le Nom
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

Forme
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

Le symbole de la croix
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan