soufi-inayat-khan.org

Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan


La maîtrise


 

 

Aphorismes
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
Le contrôle de soi
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
La maîtrise
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
La maîtrise de soi - la véritable religion
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
La maîtrise du mystique
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan